Kategorier
Konspirasjonstenkning og ekstremisme

Er ebola et imperialistisk komplott?

Utbruddet av ebola i Afrika har ført med seg et utbrudd av konspirasjonsteorier i Vesten. Disse teoriene kan fort få katastrofale følger.

Fra 4/14. 

Utbruddet av ebola i Afrika har ført med seg et utbrudd av konspirasjonsteorier i Vesten. Disse teoriene kan fort få katastrofale følger.

I skrivende stund har avisene nesten daglig rapporter fra de ebolarammede områdene i Kongo, Gabon, Sør-Sudan, Elfenbenskysten, Uganda, Guinea, Sierra Leone og Liberia. Ebola, som var ukjent frem til 1976, smitter gjennom kroppsvæsker og har en dødelighet på over 50 prosent. Viruset har allerede tatt tusenvis av liv i Vest-Afrika.

Tross tilløpene til skrekkoppslag i media har det foreløpig ikke vært mange utbrudd i Vesten. Derimot har vi sett et utbrudd av konspirasjonsteorier, som for øyeblikket truer med å følge sykdommen tilbake til Afrika.

Mange som har skrevet om temaet har beskrevet vår tid som en «konspirasjonenes tidsalder» der så godt som alle hendelser, fra valgresultat og økonomisk krise til kjendisdødsfall og naturkatastrofer i løpet av kort tid vil gi opphav til konspirasjonsteorier om hvem som egentlig står bak. Disse teoriene er sjelden verken nye eller originale, det som skjer er at nye hendelser settes inn i en fortolkningsramme som allerede finnes.[1]

Et eksempel på dette er hvordan terrorhandlingene i Oslo 22. juni 2011 allerede mens skuddene smalt på Utøya ble tolket inn i en «falsk flagg»-tradisjon. Disse «falsk flagg»-påstandene går ut på at det er landets egne myndigheter, eller for eksempel Israel, som egentlig står bak terrorhandlingene. Påstandene var inspirert av lignende teorier omkring 11. september og bombeangrepet i London i juli 2005. Disse teoriene var igjen inspirert av eldre spekulasjoner rundt angrepet på Pearl Harbor i 1941.[2]

Som vi skal se, er ikke de forestillingene vi for tiden ser utvikle seg om ebola noe unntak her.

Naturstridig skolemedisin

Ebolaviruset kan foreløpig ikke bekjempes ved hjelp av vaksiner, selv om det forhåpentligvis ikke er lenge til en slik vaksine blir tilgjengelig. Likevel henger konspirasjonsteoriene som sirkulerer tett sammen med dem som eksisterer omkring vaksiner. For å forstå bakteppet for dem er det derfor nødvendig med en snartur gjennom vaksinemotstandens historie.

Vaksinemotstanden er like gammel som vaksinene. Da «vaksinenes far» Edward Jenner utviklet den første koppevaksinen basert på kukopper på slutten av 1700-tallet, var en av de første reaksjonene en bølge av vitsetegninger som viste mennesker som fikk kuhorn og jur etter å ha blitt vaksinert. Andre reaksjoner var mer alvorlige.

Noe av motstanden kom fra religiøse kretser der mange anså det som ukristelig og mot skaperverkets orden å føre materie fra kveg inn i menneskekropper. Andre påberopte seg sin personlige frihet og rett til å selv bestemme hva slags behandling som var best for dem og deres familie, spesielt etter at Parlamentet vedtok å gjøre koppevaksinering obligatorisk i 1853. Over hele Storbritannia valgte enkeltpersoner og familier heller å gå i fengsel enn å gi fra seg retten til å bestemme over sin egen kropp. I Leicester deltok nesten hundre tusen mennesker i en demonstrasjon i mars 1885, der de blant annet brente dukker av Edward Jenner. Tilsvarende aksjoner fant også sted i USA etter at obligatoriske vaksiner ble innført.

Wakefields vaksinebløff

Vaksinemotstanden fikk ny vind i seilene i 1998. Da hevdet den britiske legen Andrew Wakefield at det var en direkte forbindelse mellom MMR-vaksinen (som blant annet beskytter mot meslinger) og autisme hos barn.[3] Til tross for at Wakefields forskningsresultater gang på gang har blitt tilbakevist, og det viste seg at Wakefield ikke bare hadde mottatt penger for å få frem ønsket resultat, men hadde økonomiske interesser i et alternativ til MMR-vaksiner, lever påstandene hans videre på nettet og folkemunne. Foreldre skremmes fra å vaksinere barna sine, og resultatet kommer i form av meslingepidemier i utviklede land som USA.

Den nye vaksineskepsisen fikk også drahjelp av det såkalte gulfkrigsyndromet, en mystisk og kronisk lidelse som rammet flere tusen veteraner fra gulfkrigen i 1991. I begynnelsen ble lidelsen nemlig satt i forbindelse med den miltbrannvaksinen soldatene ble gitt i tilfelle irakerne skulle ty til biologiske våpen.

I tillegg til Wakefield-inspirerte teorier om at vaksiner kan være skadelige, har også en annen type forestillinger spredt seg de siste tiårene. Her beskyldes ikke bare legevitenskapen for å uaktsomt påføre mennesker skade, men for å bevisst påføre dem dødelige sykdommer. Disse forestillingene ser for alvor ut til å ha dukket opp på 1980-tallet i kjølvannet av AIDS-epidemien, da den østtyske biologen Jakob Segal gikk ut og hevdet at viruset hadde blitt utviklet i amerikanske militærlaboratorier og spredt gjennom vaksiner som ble gitt til fanger i amerikanske fengsler. Forestillingene fant snart veien til høyreorienterte konspirasjonsforfattere som Milton William Cooper, der de blandet seg med spekulasjoner om UFOer og det hemmelige selskapet Illuminati. Senere kom påstander om at Verdens Helseorganisasjon (WHO), Rockefeller-familien og forskjellige legemiddelprodusenter bruker skadelige vaksiner for å stoppe befolkningseksplosjonen.[4]

Det finnes flere forklaringer på oppblomstringen av slike konspirasjonsteorier. En av de vanligere er at teoriene paradoksalt nok henger sammen med medisinske fremskritt. Økende kunnskap om alt som kan gå galt med kroppene våre gjør at vi føler oss stadig mer sårbare, den samme avmaktsfølelsen som får oss til å oppsøke enkle løsninger i form av alternativbehandlinger og mirakeldietter. Andre har forklart teoriene med økende skepsis til en legemiddelindustri som blir stadig rikere og mektigere. Kanskje handler det legemiddelfirmaene gjør mer om profitt enn om pasientenes beste? Herfra kan man hoppe videre til antagelser om at hemmelige bakmenn ikke bare vil selge dyrest mulige legemidler, men bevisst spre sykdom og død.

Ebola som våpen

De av oss som følger med på podcasts fra amerikanske høyreorienterte militsmiljøer har ikke kunnet unngå å få med seg hvordan ebola har blitt nok en anledning til å angripe president Barack Obama. Obama har blant annet blitt kritisert for å ikke innføre innreiseforbud fra de rammede områdene i Afrika, noe som ses i lys av Obamas afrikanske avstamning og tolkes som nok et spark til det hvite USA som straff for slaveri og raseskille. Noen går så langt som å tolke det manglende innreiseforbudet som et ønske om å gjøre USA mer likt Afrika. Når epidemien vel kommer, kan Obama så bruke den som unnskyldning for å øke sin makt over USA.

Som med AIDS er det også en del som har spekulert i selve opphavet til ebolaviruset. Enkelte – som i en epost som har sirkulert i USA de siste månedene – har hengt seg opp i at den føderale enheten Center for Disease Control and Prevention (CDC) tok patent på noen av genene i viruset i 2007 for å studere dem. Dette har blitt tolket som et ledd i en plan for å spre sykdommen for deretter å lansere en kostbar vaksine.[5] Andre mistenker enda skumlere motiver. En av dem er Leonard Horowitz, som til tross for at han har bakgrunn som tannlege, klarte det kunststykket å bli omtalt som «internasjonal autoritet på folkehelse» av den britiske avisen The Daily Mirror tidligere i år.[6] Horowitz har også vært gjest hos den amerikanske konspirasjonskongen Alex Jones og på den arabiske fjernsynsstasjonen al-Jazeera (al-Jazeera har riktignok trukket intervjuet fra nettet i ettertid).

Horowitz utgjør på mange måter en «bro» mellom tradisjonell skepsis til skolemedisin (og tilsvarende tro på alternative legemidler) og den høyreorienterte og myndighetskritiske konspirasjonskulturen. Han kaller seg «patriot», og i likhet med mange på amerikansk ytre høyre er han sterkt kritisk til internasjonale organisasjoner. Særlig er Horowitz skeptisk til verdens helseorganisasjon WHO. I stedet promoterer han sin egen alternative organisasjon: Healthy World Organization. Horowitz’ HWO har et nettsted der han blant annet tilbyr produktet OxySilver (en variant av det «sølvvannet» som har blitt solgt av norske vaksinemotstandere[7]) side om side med «styrkende» meditasjonsmusikk og bøker som skal avsløre de korrupte helsemyndighetene.

Ifølge Horowitz er det en ren løgn at ebola stammer fra Afrika. I virkeligheten stammer både ebola, AIDS og de fleste andre moderne infeksjonssykdommer fra laboratorier der våpenprodusenter, legemiddelindustrien og helsemyndighetene i fellesskap forsker på biologiske våpen. Derfra spres smitten bevisst i Afrika ved hjelp av vaksiner. Hensikten er dels befolkningsreduksjon (og spesielt å kvitte seg med svarte og homofile), dels å utløse en epidemi. Epidemien skal så brukes til å innføre et mer autoritært regime i USA, som et skritt på veien mot et «korporativt-fascistisk globalistregime» styrt av internasjonal storfinans. Horowitz har også beskyldt helsemyndigheter for å ha tilsatt kreftvirus i poliovaksiner gjennom hele etterkrigstiden og dermed økt sjansen for å utvikle kreft.[8]

En fryktkultur

Når slike ideer har fått et visst gjennomslag i USA henger det nok sammen med den fryktkulturen som har vokst frem i landet de siste årene. Det er økonomiske nedgangstider, vanlige amerikanere føler seg presset, og noen griper til radikale forklaringer på tingenes tilstand.

I boken Backlash (2010) skildrer journalisten Will Bunch miljøene som finnes i skjæringspunktet mellom militsbevegelsen, konspirasjonsteoretikere som Alex Jones, konservative medier og ytterkantene av Tea Party-bevegelsen. Her eksisterer det en nærmest apokalyptisk frykt for «utlendingen» Obama, for føderale myndigheter og ikke minst for å miste den grunnlovsgitte retten til å bære våpen. De hamstrer gull og sølv, våpen og til og med frø til matvekster i påvente av det kommende sammenbruddet der det blir hver mann for seg selv og alle mot myndighetene. I et slikt klima er det nærliggende å tolke reportasjer om en ny mulig epidemi som nok et tegn på at undergangen er nær.

Vil Obama bruke ebola som påskudd for å intervenere militært i Afrika? Eller for å innføre unntakstilstand i USA? Derom spekulerer de konspiratoriske. Foto: Pete Souza/Wikimedia Commons.
Vil Obama bruke ebola som påskudd for å intervenere militært i Afrika? Eller for
å innføre unntakstilstand i USA? Derom spekulerer de konspiratoriske. Foto: Pete
Souza/Wikimedia Commons.

Samtidig er det også en tendens til at denne typen ideer finner veien til andre politiske miljøer. Enkelte stemmer på venstresiden har beskyldt Obama for å bruke ebola som unnskyldning for å intervenere militært i Vest-Afrika, under påskudd av å begrense epidemien. Denne påstanden har også blitt fremmet av den engelskspråklige iranske fjernsynskanalen Press TV, som finansieres av den iranske regjeringen.[9]

Konspirasjonsteorier om at ebola er produsert i laboratorier for å rettferdiggjøre en slik invasjon florerer også i ytterkantene av freds- og antiglobaliseringsbevegelsen. På fredsprofessor Johan Galtungs nettsted Transcend Media Service (TMS) finnes for tiden en rekke artikler der Obama beskyldes for å sette amerikanske liv i fare ved å eksponere dem for smitte. Hjelpearbeid blir fremstilt som et skalkeskjul for en planlagt militær intervensjon, og ebola blir sagt å være fremstilt i biovåpenlaboratorier. Alt sammen med Horowitz og andre konspirasjonsteoretikere som sannhetsvitner. [10]

Skandinavisk ebola-konspiranoia

I Skandinavia har disse forestillingene blitt plukket opp av det svenske nettstedet Newsvoice, som med sin blanding av nyåndelighet og konspirasjonsteorier ligner på det norske Nyhetsspeilet. På Newsvoice kan vi blant annet lese om et planlagt «falsk flagg»-angrep mot USA ved hjelp av ebola[11] og at legemiddelfirmaet Glaxo-Smith-Kline er i gang med å patentere viruset for å produsere en (formodentlig lukrativ) vaksine. Andre artikler anbefaler kolloidalt sølv ( «sølvvann») som botemiddel.[12]

I Norge har disse forestillingene blitt plukket opp av elementer i ytterkanten av alternativmiljøet.[13] Blant påstandene som sirkulerer i sosiale medier er at bildene av den ebolasyke sykepleieren Nina Pham i virkeligheten er falske. Et sentrum for disse teoriene ser ut til å være facebookgruppen Vaksineaksjon.no. Gruppen ledes av Kjetil Andreas Dreyer, eier av nettbutikken AltShop, og ble opprinnelig startet som en del av aksjonen mot svineinfluensavaksinen høsten 2009.[14] Dreyer har omtalt ebola som en «svindel» og som en «falsk regissert pandemi» i likhet med svineinfluensa.[15] Han har også advart mot «tvangsvaksinering». Andre, som bloggen The Beam drevet av den norsk-britiske frisøren Dag Fallet, går ikke så langt som til å hevde at sykdommen er falsk men mener den beste måten å beskytte seg mot ebola er ved riktig ernæring i stedet for å basere seg på en eventuell vaksine fremstilt av «den kriminelle farmasøytiske industrien».

Det bør understrekes at disse stemmene stort sett er marginale, men tydeligvis høyrøstede nok til at Eirik Solum i alternativmagasinet Visjon så behov for å ta aktivt avstand fra dem i midten av oktober.[16]

Farlige vrangforestillinger

Vaksinemotstand og skepsis mot skolemedisin får vanligvis begrensede konsekvenser i i-land, der et velfungerende helsevesen gjør at selv ebola er noe man har en rimelig sjanse til å overleve. Saken blir en ganske annen i land med dårlig ernæring og verre legedekning.

Et eksempel på hva slike forestillinger kan føre til under andre omstendigheter, har vi fått fra Sør-Afrika, der skepsis til MMR-vaksinen (inspirert av Andrew Wakefield) har ført til en kraftig økning av meslinger. Mens denne økningen ikke har vært noen katastrofe for barn fra hvite og fargede middelklassefamilier, som har tilgang på gode legetjenester, har den ført til flere hundre barnedødsfall blant fattige – hovedsakelig svarte – sørafrikanere.[17]

Mye tyder på at de vestlige konspirasjonsteoriene om ebola er i ferd med å spre seg til Afrika. Et skremmende forvarsel er en artikkel i avisen Liberian Observer 9. september. Der ble afrikanske ledere tryglet om å ta alle forhåndsregler for å hindre CDC og den amerikanske hjelpeorganisasjonen USAID i å spre ebola ved hjelp av vaksiner. Artikkelen var signert av Cyril Broderick, professor ved Delaware State University og opprinnelig fra Liberia. Broderick brukte Leonard Horowitz som kilde på at amerikanske våpenprodusenter og CIA har brukt Afrika til testing av biologiske våpen. Broderick (som også har blitt gjengitt på Johan Galtungs Transcend-nettsted) kom også med falske sitater fra avisen The Guardian for å underbygge påstandene sine. [18]

I et notat som har blitt spredt på Facebook siden 9. oktober hevdes det at sykdommen som for tiden herjer verken er smittsom eller forårsaket av det «ikkeeksisterende» ebolaviruset. Notatet er signert Nana Kwame, som presenterer seg som sykepleier fra Ghana. Kwame mener sykdommen i stedet skyldes en smitte spredt av sprøyter satt av Røde Kors. I motsetning til Broderick og Horowitz tar han avstand fra «usannsynlige» teorier om befolkningsreduksjon. I stedet mener Kwame at den virkelige hensikten med ebola er å skape en situasjon så ille at den rettferdiggjør at det settes inn amerikanske og europeiske tropper i vestafrikanske land. Under dekke av å begrense ebola kan Vesten dermed skaffe seg kontroll over naturressurser som diamanter og olje. Kwame oppfordrer befolkningen i Afrika til å jage Røde Kors ut av kontinentet, samtidig som han ber europeiske og amerikanske lesere om å spre budskapet til så mange som mulig. Som kilder viser Kwame til nettstedet Natural News, en favoritt også blant norske vaksinemotstandere, samt til Brodericks artikkel.[19]

Når tilliten kollapser

I boken Counterknowledge (2008) tar Damian Thompson for seg gjennombruddet for pseudovitenskap og konspirasjonsteorier i USA og Vest-Europa vi har sett de siste par tiårene. Thompson forklarer dette blant annet med at tradisjonelle autoriteter som politikere og universiteter har mistet mye av den rollen de tidligere hadde som «portvakter» for vurdering av kunnskap. Den postmoderne vendingen i akademia har, etter Thompsons mening, underminert tilliten til vitenskap ved å argumentere for at alle ting er like sanne eller usanne, og at det uansett bare dreier seg om ulike ståsteder.

Denne mangelen på tillit gjelder i enda større grad i mange afrikanske land, der det i motsetning til i Vesten aldri har vært særlig stor grunn til å stole på autoriteter. De landene som akkurat nå er hardest rammet av ebola – Liberia, Sierra Leone og Guinea – er alle svake stater med høy korrupsjon som i tillegg er herjet av mangeårige borgerkriger. Korrupsjonen gjør seg ikke minst gjeldende i helsevesenet, der leger og sykehus ofte tar seg godt betalt «under bordet» for tjenester som etter loven skal være gratis. I tillegg kommer et religiøst klima der både media og domstoler har tatt anklager om drap ved hjelp av trolldom på alvor.[20]

Resultatet er at mange foretrekker å sette sin lit til tradisjonelle helbredere eller til karismatiske kristne predikanter. Noen av disse har selv har vært med å spre vrangforestillinger om opphavet til ebola. I Ghana har den bisarre predikanten Ebenezer Adarkwa Yiadom forklart sykdommen som et resultat av kannibalisme blant guineanske flyktninger, en opplysning han skal ha mottatt i en åpenbaring. Yiadom er både en av Ghanas mest populære predikanter og en av landets rikeste menn. Han hevder kunne helbrede alle sykdommer og til og med vekke opp døde, men nekter til tross for dette ebolasmittede adgang til kirken sin.

[21] En annen predikant, T.B. Joshua fra Nigeria, har hevdet at ebola er sendt av Satan. Sykdommen kan heldigvis helbredes ved hjelp av Joshuas egenproduserte vievann, som også skal hjelpe mot AIDS, kreft og ufruktbarhet.[22]

Denne typen forestillinger har gjort det vanskeligere for Leger Uten Grenser og andre organisasjoner som er inne i de rammede områdene. I motsetning til i Kongo, der ebola har eksistert siden 1970-tallet og der det har utviklet seg lokale rutiner for hvordan man skal forholde seg, er ebola en ny sykdom i Sierra Leone, Guinea og Liberia. Mange er derfor skeptiske til å oppsøke klinikker eller følge rådene til europeiske leger. Legenes råd går nemlig ofte på tvers av det som er tradisjonell kutyme i forhold til sykdom og død. I Guinea har klinikker måttet stenge etter å ha blitt angrepet av steinkastende demonstranter som mente organisasjonen i virkeligheten spredte sykdom i stedet for å bekjempe den.[23] Helsearbeidere utsendt av myndighetene har også blitt drept av lokalbefolkning som anser dem som agenter for en sentralregjering de har liten tillit til.

Konspirasjonsteoriene om ebola som spres av Broderick, Horowitz og andre, og som høyt profilerte mennesker som Johan Galtung gir autoritet til vil fort kunne få blodige konsekvenser. Dette blodet vil i så fall være på hendene til dem som sprer teoriene.

 

Fotnoter:

 1. Se for eksempel Jovan Byford: Conspiracy Theories, s. 3 eller Peter Knight (red.) Conspiracy Nation
 2. Se f.eks. Cluesforum: OSLO and UTØYA, 7/22 2011. http://www.cluesforum.info/viewtopic.php?t=1022.
 3. http://www.historyofvaccines.org/content/articles/history-anti-vaccination-movements
 4. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2008/03/the_aids_conspiracy_handbook.html
 5. http://www.snopes.com/politics/medical/ebolapatent.asp
 6. http://www.mirror.co.uk/news/world-news/ebola-conspiracy-theories-spreading-fast-3929922
 7. http://vimeo.com/103031859
 8. Conspiracy Theories. Redigert av Jamie King.
 9. http://www.systemiccapital.com/us-using-ebola-to-advance-imperialist-agenda-in-africa/; http://www.presstv.ir/detail/2014/10/28/383971/us-uses-ebola-guise-to-penetrate-africa/
 10. Se f.eks. https://www.transcend.org/tms/2014/10/is-the-us-government-the-master-criminal-of-our-time/
 11. http://newsvoice.se/2014/10/08/cia-insider-varnade-18-sep-for-false-flag-ebola-attack-mot-usa/
 12. http://newsvoice.se/2014/10/30/kolloidalt-silver-fungerar-mot-ebola-ministern-i-sierra-leone-bekraftar/
 13. http://www.magasinetvisjon.no/no/artikler/nyheter/Ebola,+vaksiner+og+konspirasjoner.9UFRLOYU.ips
 14. https://www.facebook.com/groups/vaksineaksjon/search/?query=ebola
 15. https://www.facebook.com/kjetildreyer/posts/10152762800932184
 16. http://www.magasinetvisjon.no/no/artikler/nyheter/Ebola,+vaksiner+og+konspirasjoner.9UFRLOYU.ips
 17. http://www.irinnews.org/report/88090/south-africa-measles-outbreak-spreading
 18. http://www.liberianobserver.com/security/ebola-aids-manufactured-western-pharmaceuticals-us-dod; http://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2014/09/26/delaware-state-wont-interfere-with-free-speech-of-professor-spreading-ebola-conspiracy-theories/
 19. https://www.facebook.com/notes/nana-kwame/ebo-lie/10202862436634177
 20. http://saharareporters.com/2013/09/07/%E2%80%98witch-gun%E2%80%99-and-superstition-guinea-and-sierra-leone-by%C2%A0leo-igwe
 21. http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=324706
 22. http://www.independent.co.uk/news/world/millionaire-preacher-sends-4000-bottles-of-holy-water-as-ebola-cure-9674136.html
 23. http://www.reuters.com/article/2014/04/04/guinea-ebola-mali-idUSL5N0MW2AG20140404

 


  Av John Færseth

  John Færseth (f. 1972) er journalist, forfatter og foredragsholder. Han har utgitt bøkene KonspiraNorge og Ukraina - landet på grensen.